ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงน้ำปลา เลี่ยงฮะฮวด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102501001248
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
25/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 91 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10293 การผลิตน้ำปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการหมัก