ห้างหุ้นส่วนสามัญ เมืองไทยมิลเลอร์

MUANG THAI MILLER REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102501001035
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1449 จุฬาซอย 6 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)