ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้าวรุ่งเรือง

THE ROONG RUANG RICE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102501001019
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 9 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1514/1 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว