ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้าวพัฒนะพาณิชย์

RICE PATANA PANICH REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102501000977
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/6/2501 พ.ศ. (65 ปี 11 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
30/6/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 52-54 ถนนเจริญกรุง (ซอยเจ้าสาย) แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว