ห้างหุ้นส่วนสามัญ ค้าข้าวจักราพานิช

JAKRA PHANICH RICE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102501000845
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/6/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
6/6/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 660,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 580-582 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว