ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงรับจำนำ สินเพิ่มทรัพย์

SINPERMSUB PAWNSHOP REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102501000691
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/5/2501 พ.ศ. (66 ปี 1 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
9/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 623 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 64925 การบริการของโรงรับจำนำ