ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้าวรวมมิตร์

KAO RUAM MITRA REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102500001571
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/12/2500 พ.ศ. (66 ปี 5 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
13/12/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 41/31 ตรอกพระยาสุนทร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว