ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดาวเดือน

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102500001295
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/8/2500 พ.ศ. (66 ปี 9 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
30/8/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1149/1 ตรอกตากสิน 5 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20299 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น