ห้างหุ้นส่วนสามัญ จีนญี่ปุ่นไทย

CHINA JAPAN THAI REGISTER ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102500001104
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/6/2500 พ.ศ. (66 ปี 10 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
10/6/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 868 ถนนวังบูรพาภิรมย์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า