ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฟุกเฮงหลง

FOOK HENG LONG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102500000825
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2500 พ.ศ. (67 ปี 21 วัน ที่แล้ว)
4/4/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 149 ซอยเย็นจิตต์ ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25941 การผลิตถังถังกลมขนาดใหญ่ (ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร) และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ทำจากโลหะ