ห้างหุ้นส่วนสามัญ คาเธ่ย์ ฟิลมส์

CATHAY FILMS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102499001835
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/10/2499 พ.ศ. (67 ปี 6 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
20/10/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 703 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59131 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์