ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศรีสมุทร์รุ่งเรืองขนส่ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102499001444
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/8/2499 พ.ศ. (67 ปี 9 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
24/8/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 116 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 50221 การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ