ห้างหุ้นส่วนสามัญ เกี้ยงไถ่

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102499001151
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/7/2499 พ.ศ. (67 ปี 11 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
9/7/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 39 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25932 การผลิตกุญแจและบานพับ