ห้างหุ้นส่วนสามัญ อึ้งสี่พี่น้อง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102499000014
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/1/2499 พ.ศ. (68 ปี 4 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
4/1/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 336-338 ถนนในตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10293 การผลิตน้ำปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการหมัก