ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผลิตยางมินกวง

MINKWONG RUBBER WORKS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498002692
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/3/2498 พ.ศ. (69 ปี 1 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
10/3/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1215/1 ในสวน (ตรอกวัดใหม่) แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20132 การผลิตยางสังเคราะห์ขั้นต้น