ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริการวีระช่าง

VERA CHANG SERVICE

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498002421
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/11/2498 พ.ศ. (68 ปี 6 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
25/11/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 254 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25921 การตกแต่งและการเคลือบโลหะ