ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัท บิลท์แมน

BLUIT MAN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498001220
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/6/2498 พ.ศ. (68 ปี 9 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
29/6/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 551/1 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10293 การผลิตน้ำปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการหมัก