ห้างหุ้นส่วนสามัญ จงจรูญพาณิชย์

CHONG CHAROON REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498001114
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/6/2498 พ.ศ. (68 ปี 9 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
17/6/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 177 ถนนบำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59111 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์