ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศรีย่านบริการ

SRI YARN SERVICE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498001106
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/6/2498 พ.ศ. (69 ปี 1 วัน ที่แล้ว)
16/6/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 820 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46613 การขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ