ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิมโฮ่วโล้ว

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498001009
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/5/2498 พ.ศ. (68 ปี 11 เดือน ที่แล้ว)
25/5/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 45,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 253/4 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 77101 การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน