ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงหล่อกู้ฮะ

KU. HA REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498000711
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/3/2498 พ.ศ. (69 ปี 3 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
1/3/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2264ก/1 ถนนตรอกจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25932 การผลิตกุญแจและบานพับ