ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยชนะเรืองนิตย์

CHAICHANA RUNGNIT REGISTERE ORDINARY PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497001943
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/12/2497 พ.ศ. (69 ปี 6 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/12/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 111 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32902 การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียน