ห้างหุ้นส่วนสามัญ บ.บ.ท.ขนส่ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497001609
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/10/2497 พ.ศ. (69 ปี 7 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
12/10/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 43 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49203 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด