ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฟ้ารุ่ง

FAR LONG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497001404
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/9/2497 พ.ศ. (69 ปี 7 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
1/9/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 900,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 101 ถนนซอยผลิตผล แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96103 กิจกรรมการแต่งผม