ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิจร่วมเจริญ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497000190
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/1/2527 พ.ศ. (40 ปี 3 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
5/1/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1014 ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว