ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไพศาลศิลป์

PISALSILPA & CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497000181
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/1/2497 พ.ศ. (70 ปี 3 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
5/1/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 54/1 หมู่ที่ 8 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23910 การผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟ