ห้างหุ้นส่วนสามัญ วงศ์โสรัจจ์พานิช

KIM HUAT HENG CO. REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496003683
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/8/2496 พ.ศ. (70 ปี 7 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
26/8/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1886-1892 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16230 การผลิตภาชนะบรรจุที่ทำจากไม้