ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงทำแก้วฟุ้กเฮง

FOOK HENG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496003535
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/12/2496 พ.ศ. (70 ปี 5 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
28/12/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 408,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 27 ซอย 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23109 การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น