ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซินไทฮงเส็ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496003438
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/12/2496 พ.ศ. (70 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
18/12/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 680,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1046 ถนนเจริญกรุง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 11011 การผลิตสุรากลั่น