ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมบูรณ์นาวา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496002776
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/9/2496 พ.ศ. (70 ปี 7 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
9/9/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 73 ถนนอิสรภาพเชิงสะพานเจริญพาสน์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 30110 การต่อเรือใหญ่และสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ