ห้างหุ้นส่วนสามัญ รุ่งเรืองการค้า

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496002539
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/7/2496 พ.ศ. (70 ปี 8 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
26/7/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 16 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ