ห้างหุ้นส่วนสามัญ ครอกโคไดสโตร์

CROCODILE STORE

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496001788
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/5/2496 พ.ศ. (70 ปี 10 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
30/5/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1148 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15121 การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า