ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทฟืนไทย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496001389
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/4/2496 พ.ศ. (70 ปี 11 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
22/4/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 398 สะพานหัวช้าง ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46611 การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง