ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซี.พี.พาณิชย์

C.P.COMMERCIAL REGISTERE ORDINARY PATNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496001338
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/4/2496 พ.ศ. (71 ปี 1 วัน ที่แล้ว)
22/4/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 206/7 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 74200 กิจกรรมการถ่ายภาพ