ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ส่งพิมพ์) พระนครก่อสร้าง

THE BANGKOK CONSTRUCTION REGINSTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496000897
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/3/2496 พ.ศ. (71 ปี 1 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/3/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 233 ถนนพระยานาค แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย