ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซินเฮียบฮั้ว

CHIN HILB HUA REGISTERED ORDISARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496000323
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2496 พ.ศ. (71 ปี 4 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/1/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 137 ถนนลูกหลวง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46631 การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภัณฑ์คอนกรีต