ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนเรือมังกรชัย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496000153
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/1/2496 พ.ศ. (71 ปี 3 เดือน ที่แล้ว)
12/1/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1465 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 50121 การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล