ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทป่าไม้แม่ปิง

MAE - PING LUMBER COMPANY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496000056
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/1/2496 พ.ศ. (71 ปี 3 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
6/1/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 243-245 ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16210 การผลิตแผ่นไม้บางและผลิตภัณฑ์ไม้