ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปารีเซี่ยน

PARISIAN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495003124
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/11/2495 พ.ศ. (71 ปี 5 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
10/11/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 140,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 385 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10772 การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ