ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้าวเจริญสิน

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495002845
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/10/2495 พ.ศ. (71 ปี 6 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/10/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 391 (ซอยเพาะพานิช) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว