ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทการไฟฟ้าช่องแค

THE CHONGKAE ELECTRIC SERVICE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495002811
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/10/2495 พ.ศ. (71 ปี 6 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/10/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 212 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ
วัตถุประสงค์ 35102 การจ่ายไฟฟ้า