ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวางเชียงโก

KWAUNG CHIENG CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495002781
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/10/2495 พ.ศ. (71 ปี 7 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
8/10/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 248 ถนนสี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง