ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทโรงงานยางจิ้นอา

TENN YEA RUBBER WORKS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495001806
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2495 พ.ศ. (71 ปี 9 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/7/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 140,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4221 ถนนเจริญกรุง (ตรอกจันทร์ ซอยวัดไผ่) แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15202 การผลิตรองเท้ายาง