ห้างหุ้นส่วนสามัญ เกียรติดี

KIAT DEE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495001695
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/6/2495 พ.ศ. (71 ปี 10 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
9/6/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 9 ถนนจุฬาซอย 12 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10792 การผลิตขนมไทยและขนมพื้นเมือง (ยกเว้น ขนมอบ)