ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยกิจอุตสาหกรรม

CHAIYAKITCH INDUSTRY

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495001687
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/6/2495 พ.ศ. (71 ปี 10 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
9/6/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 872 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 11011 การผลิตสุรากลั่น