ห้างหุ้นส่วนสามัญ บ่วนฮวดเฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495001237
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/4/2495 พ.ศ. (72 ปี 21 วัน ที่แล้ว)
3/4/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 45,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 219 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 50221 การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ