ห้างหุ้นส่วนสามัญ พีฮาแล็บ

PHIHA LAB CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495001229
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/4/2495 พ.ศ. (72 ปี 1 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/4/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 15,47,49 ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค