ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัท โฆษณาไทยพณิชย์การ

THAI COMERCIAL ADVERTISERS CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495000877
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/2/2495 พ.ศ. (72 ปี 3 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
29/2/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1169 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 73102 กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา