ห้างหุ้นส่วนสามัญ คาเธ่ย์ รับเบอร์ แมนิวแฟคเจ่อริ่ง แอนด์โก

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495000737
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/2/2495 พ.ศ. (72 ปี 4 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/2/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1648 ข. ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15202 การผลิตรองเท้ายาง