ห้างหุ้นส่วนสามัญ ใจ๊ฮวด

JAI HUAD REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495000630
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/2/2495 พ.ศ. (72 ปี 4 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
4/2/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 37/5 ถนนกรุงเทพ-สมุทรปราการ แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23959 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากคอนกรีตซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น